(Israel version)
Sevivon, sov, sov, sov!
Chanukah, hu chag tov;
Chanukah, hu chag tov-
Sevivon, sov, sov, sov!

Sov na, sov; koh vakhoh,
Nes gadol hayah poh;
Nes gadol hayah poh-
Sov na, sov; koh vakhoh.

(Diaspora version)
Sevivon, sov, sov, sov!
Chanukah, hu chag tov;
Chanukah, hu chag tov-
Sevivon, sov, sov, sov!

Chag simchah hu la-am,
Nes gadol hayah sham;
Nes gadol hayah sham-
Chag simcha hu la-am.