Ngigiye ngelutsandvo, ngimhlobise ngenkhondlo.
Ngimhlabelele, ngimbonge ngengoma.
Ngikhale nghleke, ngimemete nhemandla;
Simbabata sibanengi mane mine ngyamtsandza,
Ngitogiya njengembongi ngibabate lobuhle...

Ntfombi yeliSwati:
Maye mine ngyakutsandza.

Ntfombi yeliSwati, ngsatobhala lenkhondlo
Ngibabate lobuhle, ngbatjele bonkhe.
Ngmandzatele, nghleke ngedvwa,
Nghleke ngedvwa nangchaza lobuhle.

Ntfombi yeliSwati:
Kaseng'haye kenkhondlo.

Ntfombi yeliSwati, usanganisa losonkhondlo,
Uyabhala uyacisha, uyabala uyabeka...
Kute neligama lelingachaza buhle bakho.
Umdali wadala, lakuwe wakhipha lunyawo;
Kungako labadzala batsi ngumlente ngamunye:

Ntfombi yeliSwati, angikhoni nekukuchaza...
Ntfombi yeliSwati;
Ngsatogiya ngalenkhondlo.