Ngiyekeleni ngiye kumthuthuzeli wami
Ngiyekeleni ngiye konothando lwami
Ngivumeleni ngiye konokunginakekela
Ngivumeleni ngiyokwembatha Isembatho sami engabelwa sona

Kuyena nginokuthula kwaphakade Ongubo yakhe izongembesa Isembatho Sokuthula noxolo lwaphakade
Laph'ngingesenakuzwa msindo Omsind'engiyakuwuzwayo kungowemvunge yakhe
Wona ophumuza ingqondo nokucabanga kwami
Yilapho ngizoqhakaza khona !

Phela yena ungumondli wabaningi
Intokozo yami ikuye
Isihluthulelo sempilo yami sikuye
Laph'usizi lumi ngezinyawo
Ze ungikhusele siphephelo sami

Phakathi ekujuleni koThukela
Ngisho ekujuleni kwezilwandlekazi
Wo! Bakithi
Ngiyiseni ekujuleni kwamanzi
Kulapho injabulo yami ikhona
Ngiyekeleni ngiye emanzini abanzi!
-Zanele Ngcobo