Imvunge Yobungoma Poem Rhyme Scheme and Analysis

Rhyme Scheme: AABC DEAC FGGHA BIJICIK

Ngiyekeleni ngiye kumthuthuzeli wamiA
Ngiyekeleni ngiye konothando lwamiA
Ngivumeleni ngiye konokunginakekelaB
Ngivumeleni ngiyokwembatha Isembatho sami engabelwa sonaC
-
Kuyena nginokuthula kwaphakade Ongubo yakhe izongembesa Isembatho Sokuthula noxolo lwaphakadeD
Laph'ngingesenakuzwa msindo Omsind'engiyakuwuzwayo kungowemvunge yakheE
Wona ophumuza ingqondo nokucabanga kwamiA
Yilapho ngizoqhakaza khonaC
-
Phela yena ungumondli wabaningiF
Intokozo yami ikuyeG
Isihluthulelo sempilo yami sikuyeG
Laph'usizi lumi ngezinyawoH
Ze ungikhusele siphephelo samiA
-
Phakathi ekujuleni koThukelaB
Ngisho ekujuleni kwezilwandlekaziI
Wo BakithiJ
Ngiyiseni ekujuleni kwamanziI
Kulapho injabulo yami ikhonaC
Ngiyekeleni ngiye emanzini abanziI
Zanele NgcoboK

Nonkululeko Ngcobo
(C) All Rights Reserved. Poem Submitted on 05/19/2019Rate:
(1)Poem topics: , Print This Poem , Rhyme SchemeWrite your comment about Imvunge Yobungoma poem by Nonkululeko Ngcobo


 

Recent Interactions*

This poem was read 0 times,

This poem was added to the favorite list by 1 members,

This poem was voted by 0 members.

(* Interactions only in the last 7 days)

New Poems

Popular Poets