Corona Virus Poem Rhyme Scheme and Analysis

Rhyme Scheme: ABCADBEB FCBGAE GCBHBAEF GICAAGAF GDHGFC ABFFHJ FGABGGG

APHELA AMA AFRIKAA
Intswahla ndizoyenzaB
Kunyikime umhlaba kurhwaqele ilizweC
Ewe ndiyiNkedama eyaziwa ngobhongaA
Ndalithatha hlabathi ndalixhoma kula wamD
amagxaB
Namhlanje ndiyasindeka ndiyingxididiE
Izidlele ngumfula wenyembeziB
-
Yhini Mzi kaPhalo nithulele niF
Bendiba shwangusha liyakhwazwaC
Ma Afrika amahle kutheni naqalekisaB
Bendithi ngamaxesha anzima kubizwa amazuluG
Ingqungqo ingqongqoA
Anqum'nqatha amagqirha kuba igongqongqo lisibambe ngengqondoE
-
Kwabangasa sisijwiliG
Mbombo zono zomhlaba kudakunjiweC
Ziincwina wonke ubani uyazibuzaB
Ingaba ngomso ndim olandelayoH
Yingxangxa ngxubula ngxangxasi amagxagxaB
EzeMpilo zizijule jaacuuA
Uloyiko lubhalwe ebusweni kwinto zakowetuE
Amahlathi okuzimela aphele'nyanyeniF
-
IZazi zinyamalele inyameko inyawuzileG
Ohh Yhini Senzeni kutheni salilifa lokufa njeI
Bendiba eyonakeleyo iyalungiswaC
Ndinovalo thyeni Thixo ndinoloyikoA
Lizondigqiba eligongqongqoA
Umphefumlo ukrunekile Ingqondo ingqatyeleG
Indlela eya ezinkonzweni imili'ngcaA
Kukhala ibhungane zikolweniF
-
Ndinombuze ngekusasa lesizukulwane sikaPhaloG
Izikhenkcezisi zemizimba kunye nezibhedlele zingcwele ziyaphuphumaD
Ndinomnqa sothi kwisizukulwane ezizayoH
yayiyintoni unobangelaG
Eligciwane alinantloniF
Alikhethi bala lamntu ontsundu omhlophe nothyeli limnxanelweC
-
Litshabalalisa kwanto okwengonyame enolakaA
Alikhethi mdala lishiye omncinciB
Liqwenga Inkonde nemilisela nemithinjanaF
Zintlaba zohlukane izizwe ziyakhombanaF
Kujongenwe ngezikhondo zamehlo akho uthembe omnyeH
Wonke ubani ukhangela intsusa ntlekele engabonakaliyo kephofuJ
-
Kuyacaca sothuke amanzi sele engene endliniF
Khange abhungise nayo ntonje asuke asiqubulaG
Kwabangatshona ilanga sabikaA
Kwabangasa sadunduluzaB
Kwanele sonke sihluthi yincidi yekhalaG
Kwanele sonke sidiniwe KukhalaG
Kwanele sonke asisafuni kuzilaG

Musa Maliwa
(C) All Rights Reserved. Poem Submitted on 10/18/2021Rate:
(1)Poem topics: , Print This Poem , Rhyme SchemeWrite your comment about Corona Virus poem by Musa Maliwa


 

Recent Interactions*

This poem was read 22 times,

This poem was added to the favorite list by 0 members,

This poem was voted by 0 members.

(* Interactions only in the last 7 days)

New Poems

Popular Poets