APHELA AMA-AFRIKA
Intswahla ndizoyenza-
Kunyikime umhlaba, kurhwaqele ilizwe.
Ewe ndiyiNkedama eyaziwa ngobhonga
Ndalithatha hlabathi ndalixhoma kula wam
amagxa
Namhlanje ndiyasindeka ndiyingxididi
Izidlele ngumfula wenyembezi.

Yhini! Mzi kaPhalo nithulele ni?
Bendiba shwangusha liyakhwazwa.
Ma-Afrika amahle kutheni naqalekisa
Bendithi ngamaxesha anzima kubizwa amazulu.
Ingqungqo ingqongqo
Anqum'nqatha amagqirha kuba igongqongqo lisibambe ngengqondo.

Kwabangasa sisijwili
Mbombo zono zomhlaba kudakunjiwe
Ziincwina wonke ubani uyazibuza
Ingaba ngomso ndim  olandelayo?
Yingxangxa ngxubula ngxangxasi amagxagxa
EzeMpilo zizijule jaacuu!
Uloyiko lubhalwe ebusweni kwinto zakowetu.
Amahlathi okuzimela aphele'nyanyeni

IZazi zinyamalele inyameko inyawuzile
Ohh! Yhini Senzeni kutheni salilifa lokufa nje?
Bendiba eyonakeleyo iyalungiswa
Ndinovalo thyeni! Thixo ndinoloyiko.
Lizondigqiba eligongqongqo.
Umphefumlo ukrunekile Ingqondo ingqatyele
Indlela eya ezinkonzweni imili'ngca
Kukhala ibhungane zikolweni

Ndinombuze ngekusasa lesizukulwane sikaPhalo
Izikhenkcezisi zemizimba kunye nezibhedlele  zingcwele ziyaphuphuma
Ndinomnqa sothi kwisizukulwane ezizayo
yayiyintoni unobangela
Eligciwane alinantloni
Alikhethi bala lamntu, ontsundu, omhlophe nothyeli limnxanelwe.

Litshabalalisa kwanto okwengonyame enolaka
Alikhethi mdala lishiye omncinci
Liqwenga Inkonde nemilisela nemithinjana
Zintlaba - zohlukane izizwe ziyakhombana
Kujongenwe ngezikhondo zamehlo akho uthembe omnye.
Wonke ubani ukhangela intsusa-ntlekele engabonakaliyo kephofu.

Kuyacaca sothuke amanzi sele engene endlini
Khange abhungise nayo ntonje asuke asiqubula
Kwabangatshona ilanga sabika
Kwabangasa sadunduluza
Kwanele sonke sihluthi yincidi yekhala
Kwanele sonke sidiniwe Kukhala
Kwanele sonke asisafuni kuzila