Kalimatit matit gham jiraval jiraval.
Davlya pavlya jodya ghevuni ratra cha divas mi kel.
Aalya pavasache divas pani padat hot
dusarya divas tifanatun Dane mi sodat.
Alta varati komb.
Tari nahi pavasacha themb.
Gelya sukun sar ran.
Komb khali khalali maan
Ahe dokyavar karj far.
Made jaganar hair karjdar