I'm back down in ole Georgy w'ere de sun is shinin' hot,
W'ere de cawn it is a-tasslin', gittin' ready fu' de pot;

W'ere de cott'n is a-openin' an' a-w'itenin' in de sun,
An' de ripenin' o' de sugah-cane is mighty nigh begun.

An' de locus' is a-singin' f'om eveh bush an' tree,
An' you kin heah de hummin' o' de noisy bumblebee;

An' de mule he stan's a-dreamin' an' a-dreamin' in de lot,
An' de sun it is a-shinin' mighty hot, hot, hot.

But evehbody is a-restin', fu' de craps is all laid by,
An' time fu' de camp-meetin' is a-drawin' purty nigh;

An' we's put away de ploughshare, an' we's done hung up de spade,
An' we's eatin' watermelon, an' a-layin' in de shade.