दस्तख़त Poem Rhyme Scheme and Analysis

Rhyme Scheme: AA

A
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

C K Rawat
(C) All Rights Reserved. Poem Submitted on 05/27/2019Rate:
(1)The translation of the poem into Latin alphabet (is done automatically):

Dastakhata

Saha se a'e ko'i khata jaise
hatha se ja'e saltanata jaise

sub'ha deti ho dastakem lekina
so rahi ho jamhuriyata jaise

vaqta naraza ho ke baitha hai
ho gaya hamase kucha galata jaise

zulma dhate haim muskurate haim
kucha nahim ho sahi galata jaise

fa'ilem haim mazara taka piche
sirfa mere hom dastakhata jaise
Poem topics: , Print This Poem , Rhyme SchemeWrite your comment about दस्तख़त poem by C K Rawat


 

Recent Interactions*

This poem was read 4 times,

This poem was added to the favorite list by 0 members,

This poem was voted by 0 members.

(* Interactions only in the last 7 days)

New Poems

Popular Poets