Kung alam mo na tama ang ginagawa mo ituloy mo subalit, kung alam mo na hindi tama mag-isip kang mabuti.
Quote by Ronald Reyes Madrid

Click on the picture of Ronald Reyes Madrid quote you want to see a larger version.

Best Quotes