Intshabalalo

Ewe limthumba'ntaka Ihlabathi linolaka
Ziwile Intsika isizwe siyoyika 
Ulonwabo yimbali sesiluva ngamabali
Indlala isifumbathile, isiqinisile isibambile
Intswelo ngqesho ikhuphe ulutsha emakhaya
Intyantyambo sivule ushishino lwemizimba
Umlisela nomthinjana uzinikele kwiziyobisi
Amaduna adlwengula abantwana babo
Amanina ajula Intsana zabo
Intsapho zijongene ngezikhondo zamehlo
Oomakhelwane batyholana ngentakatho
Abatshatileyo baya krexeza
Iziphatha mandla zingo hlohle Sabo
Inkokheli zinorhwaphilizo
Amapolisa yimigewu
Ogqirha ngababulali 
Abafundisi ngabakhohlisi
Ootitshala nga 
Umzantsi Afrika unguqukile
Izenzo zelilizwe zimanyukuzezi
Ziyakrakra azifuni kunambithwa
Ziyakrasa azifuni kumamelwa
Ziyahlaba azifuni kubanjwa
Ziyatsarha azizezo nukiswa
Kodwa Sukhala ngathi awunathemba
Suqumba ude uqalekise
Subanesingqala ngathi awunamxhasi
Sudandathenga ude uthukise
Sufixiza ngathi awunamthetheleli
Sujwila ude ushwabule
Suncama ngathi awunamncedi
Rhubuluza okwerhamba, rhuqa lo rhoqorholo
Gxininisa kwingxingongo, gxila uthi ngxi
Qaphela, qiniseka, giqa qonqotha ingqongqo, qula ngengqiqo.

Musa Maliwa
(C) All Rights Reserved. Poem Submitted on 10/18/2021 The copyright of the poems published here are belong to their poets. Internetpoem.com is a non-profit poetry portal. All information in here has been published only for educational and informational purposes.