Heritage Day

Gqithisa ibhekile kwedini
Yimini enkulu namhlanje.
Yeyama Siko, inkcubeko nezithethe
Ngoba Ndazi Izinto, ndichubekile mandithethe
Mxhosa oxoziweyo wakulo mxoxozi
Nto ezingaxhumi zixhasa ngoxhatshazwa
Intlobo yesilo exhaphake eMpuma kolweni
Qobo lwabantu okuqhayisa ngobuntu kuluntu
Zixhobo zoqangula intlanga nezizwe
Mzi ontsundu oxhoma ngo mdintsi
Sizukulwana sikaPhalo osimilo segusha
Nto ndini ezihamba ngomzila wenyanga
Nkunzi ezigqube kungwini kungekho langa.
Intlantla ndiyoba ndiyiqalekisile
Uba ndingagqabadula ndiwubase lolilo
Amanyange ngeke awukhwezele
Uyoba ngucimi bham okomlilo wendiza
Ndiyakhahlela mawethu kumxhego namaxhegokazi  alomhlaba.
Ntsika eziqinqwe ngomquba omnyama.
Makhangala azidlayo  ngemvelaphi yabo
Bomaqala bazive bengahletyelwanga
Kwantla-ndlobo benidloba ngedlobo equlathe isikhohlanga.
Inwele zenu  zisibonakaliso sobuqholo bengqondo.
Mehlo wenu anentlanzi, okwe Kati ehlungwini Kuyacaca kudala nifundula nibona.
Ndlebe zeno zibuthuntu kaloku kudala nisiva indaba ezilungile.
Lomhlaba uchumile njee ningonobangela.
Lendima iqhamile njee nizizizathu
Lentsimi ivuthiwe njee ningabaphembeleli.
Kudala beniqoba,
Benigadla
Benidlandlathekisa benicalula.
Kulithuba bekroboza
Benibhukruza beniqhekeza
Besilwa nesithozela sendalo
Esimpompoza kwimifula engatshiyo
Maz enethole ngoba zange nayilahla imbeleko ngakufelwa.
Ngenene ithunga lizalwa ngumphehlulo
Ngoba nisuke nabakhazimla nababatsha.

Nizalelwe apha, Koko niyinzala yalapha
Ingcambu zenu zilapha, Ngalondlela nizintsana zalapha
Umzila we gazi lenu ukhweza apha
Ndawuba ndiyibhudile ndakulibala
Intyantyambo Umlisela nomthinjana.
Nzala ndini yase Africa.
Sizukulwana sengqaliso.
Zenikhanya niqaqambe lona umhlaba ngowenu
Nxibani ingubo yobuchule eli ikhaya lelenu
Ningavumi ngovunyiswa noba niyilahlile
Ningoyiki ngokoyikiswa nobizwa ngamagwala
Kuboooh!
Nihambe ngozila  obunileyo ozonikhulisa.
Nihloniphe oyikho nonyoko khona ukuze
imihla yenu yande.
Niligcine igugu ligubhuza ningalityesheli
Nizihloniphe, nihlophe nohlonitshwa
Nizithande nithande nothandwa.

Musa Maliwa
(C) All Rights Reserved. Poem Submitted on 10/18/2021

Poet's note: Umbongo wobhiyozela umhla wamasiko, inkcubelp nezithethe. Uwonwabele.
The copyright of the poems published here are belong to their poets. Internetpoem.com is a non-profit poetry portal. All information in here has been published only for educational and informational purposes.